Coaching w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi

Coaching w zarządzaniu, zakłada, że coaching stanowi zbiór umiejętności stosowanych na co dzień przez menedżerów na wszystkich poziomach organizacji. Niektórzy autorzy uznają coaching za podstawowy sposób pracy menedżerów, który zastępuje tradycyjny sposób kierowania ludźmi.

Systematyczny, zadaniowy coaching można prowadzić w następujących obszarach: komunikacja interpersonalna, umiejętność słuchania, asertywność, sposoby rozumienia intencji innych ludzi, efekty posługiwania się językiem, udzielanie pozytywnych informacji zwrotnych, delegowanie uprawnień, umiejętność tworzenia zespołu, prowadzenie zebrań, umiejętność sporządzania dokumentacji biznesowej i menedżerskiej, umiejętność planowania, zarządzanie projektami, kultura firmy, rozwiązywanie trudności i problemów pracowniczych.